Cele i zadania

Celem Fundacji są działania na rzecz rozwoju społeczeństwa poprzez prowadzenie wszechstronnej działalności społecznie użytecznej, w tym podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury, nauki, edukacji, oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia, kultury fizycznej i sportu oraz ochrony środowiska.

Szczegółowe zadania Fundacji to działania na rzecz:

 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz wzmacnianie identyfikacji z miejscem urodzenia i jego dziedzictwem kulturowym,
 • upowszechnianie wiedzy o historii Wołomina, jego wybitnych mieszkańcach oraz kultywowanie lokalnych tradycji i pielęgnowanie zabytków,
 • promowanie Wołomina i ziemi wołomińskiej i kształtowanie ich pozytywnego wizerunku,
 • wspieranie i promowanie działań w zakresie kultury i sztuki oraz aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym społeczności lokalnej,
 • rozwój społeczeństwa obywatelskiego, świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • rozwój nauki, edukacji i wychowania,
 • inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej, popularnonaukowej w dziedzinie gromadzenia danych z zakresu historii Wołomina,
 • ochrona środowiska i dziedzictwa przyrodniczego oraz kształtowanie postaw proekologicznych,
 • współpracy międzypokoleniowej i zwiększenia udziału osób starszych w życiu społecznym,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez:

 • wyszukiwanie, gromadzenie dokumentów, eksponatów i pamiątek związanych z historią Wołomina, ich opracowywanie
  i udostępnianie w formie publikacji i wystaw,
 • organizowanie wydarzeń artystycznych, wystaw, koncertów, wieczorów muzycznych, spotkań autorskich, prelekcji i debat, przedstawień i spektakli, pokazów filmowych zgodnych z celami Fundacji,
 • organizowanie spotkań edukacyjnych, warsztatów, szkoleń i kursów,
 • inicjowanie i prowadzenie badań naukowych, organizowanie sympozjów, prelekcji, wykładów, seminariów oraz nawiązywanie współpracy z instytucjami naukowymi, muzeami i bibliotekami,
 • współpracę z organizacjami zajmującymi się ochroną dziedzictwa przyrodniczego,
 • współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi i organizacjami pozarządowymi, sektorem gospodarczym, placówkami oświatowymi w zakresie kultury, edukacji, turystyki i ekologii.

Powrót

Komentarze są wyłączone.